انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

کار کنان : ارائه معرفی نامه از بخش مربوطه و یک قطعه عکس
 دستیاران ودانشجویان : ارائه معرفی نامه ا زدفتر آموزش و یک قطعه عکس 
پرستاران طرحی  : ارائه معرفی نامه از دفتر آموزش پرستاری و یک قطعه عکس

( هر شخص فقط با کارت خود می تواند از کتاب های کتابخانه استفاده نماید .)

صفحه اصلی    |