انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

ردیف تاریخ تصویب عنوان مجری اصلی  مدیر اجرایی  کدطرح    تاریخ پایان طرح
 1  11/8/89  بررسی تاثیر نوتوانی قلبی بر یافته های اکو کاردیو گرافیک بیماران مبتلا به تترا لوژی فالوت ترمیم شده ،قبل وبعد از pvr  دکتر مجید ملکی  دکتر بهیه مرادی  26/89  طرح ناتمام
 2  28/10/89  natural and modified history of the with corrected congenital transposition of greateries  دکتر مجید ملکی دکتر خواجعلی  27/89  30/3/91
 3  20/11/89  مقایسه دابیگاتران با وارفارین در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی که تحت عمل کاتتر ابلیشن قرار گرفته اند  دکتر مجید حق جو  دکتر فرساد  33/89  30/5/91
 4  15/4/89  بررسی و شناسایی لوکوسها و هاپلوتیپها در گیر در کاردیو میو پاتی هیپر تروفیک فامیلی در شجره های فامیلی  دکتر احمد امین  دکتر کرامتی پور  8/89  31/10/91
 5  15/4/89  مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران مرد وزن قبل و متعاقب کاشت دستگاه دفیبریلاتور قلب برگردان مراجعه کننده به مراکز قلب تهران  دکتر حق جو  شهین عسگری  10/89  31/1/91
 6  30/7/89  بررسی عملکرد و ساختار میو کارد بطن راست در بیماران مبتلا به pvc - ROVT VT - ARVD با منشا یطن راست با استفاده از CMR دکتر مجید کیاور  دکتر سانازعلی حسینی  19/89  30/7/91
 7  31/1/89  management of post cardiotomy acute deep sterna wound in fection using negative pressure plus acticoat antibacterial patches versus standard method  دکترعلیرضا علیزاده قویدل  دکترعلیرضا علیزاده قویدل  3/89  31/4/91
 8  20/7/89  بررسی شیوع مقاومت به آسپرین و کلوپیدو گرل در بیماران تحت درمان با Elective percutaneous coronery lntervention در بخش مداخلات قلبی وعروقی مرکز قلب رجائی  دکتر نگار صالحی  دکتر مجید ملکی  20/89  30/7/91
             
صفحه اصلی    |